Kompressorer och kondensorer

Från förångaren sugs kylmedelgasen till kylkompressorn där gastrycket höjs. Härav sker en förtätning av den värme som gasen absorberat från förångaren varvid gasens temperatur höjs avsevärt. Den höjda temperaturen möjliggör dock att värmen nu kan avledas genom luftkylning med utomhusluft i kondensorpaketen direkt efter kompressorn. Kylaggregatets krets med förångare, kompressor och kondensor är sålunda ett eget slutet system med kylmedium av alternativ typ. Banan med kylvätskan är ett helt annat slutet system där kylvätskan kyls i kylaggregatets förångare. I kylaggregatens begynnelse var ammoniak det enda kylmediet. Därefter följde mindre giftigt freon som är en blandning av främst väte, klor och fluor. Man befarade att freonets kloratomer vid läckage kan skada atmosfärens ozonskikt och därför följde en snabb teknisk utveckling av mer stabila och miljövänligare kylmedier som R12, R22, R314, R504, R407 och R404 där de senare ersatt de tidigare. Dessa moderna och giftfria kylmedier har för kylaggregat till isbanor nästan identiska egenskaper med ammoniak och dessa modernare kylaggregat kan även servas av företag som ej har behörighet för att handskas med ammoniak. Självklart är dock att företag som säljer och servar ammoniakaggregat fortfarande anser att ammoniaksystem är bättre för konstfrysta isbanor. Marknadens ökande insikter har dock gjort att ammoniak finner allt färre nya kunder inom konstfrysta isbanor.

Ytterst är kylaggregatets verkningsgrad, kW el per kW producerad kylkeffekt, främst ett resultat av förhållandet mellan aggregatets förångningstemperatur (lågtryck) och dess kondenseringstemperatur (högtryck). SWEDICE har därför vidareutvecklat möjligheten för att höja förångningstemperaturen och sänka kondenseringstemperaturen i kylaggregaten och samtidigt valt slutna kompressorer som i likhet med de mycket mindre i vanliga kylskåp kräver minimum av service och har mycket lång livslängd. Härav följer även att kostnaden för årlig service och tillsyn av kylaggregatet blir avsevärt lägre än för aggregat med ammoniak och öppna kompressorer. Kylaggregaten levereras dessutom i containrar som ersätter traditionella maskinhus och kan ställas upp direkt på marken, är tystgående . Det är bara att ansluta el och ledningen till isbanan och därefter trycka på knappen för automatisk och energisnål drift. Eventuella larm förmedlas direkt över Internet till lokalt anlitat serviceföretag och hela anläggningen kan fjärrstyras och fjärrövervakas från vanlig persondator.Vi låter bygga kompletta kylaggregat i containrar från Europas mest välrenomerade kylföretag och oavsett kapacitet går de under namnet SWEDICE IceBox.